Konkurs – SunewMed+

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji oraz przeprowadzenia na koncie na portalu Instagram @dzieciaki_cudaki konkursu we współpracy z Sunewmed+ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  s.k. z siedzibą w Kamionkach (62-023) przy ul. Rogalińskiej 4B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000810137, posiadającą NIP: 7773354896 (dalej, jako Konkurs).
 2. Organizatorem konkursu jest Wojciech Piszora, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Appstar Wojciech Piszora, z siedzibą w Rokietnicy, ul. Mickiewicza 33, 62-090 Rokietnica, NIP: 7773159261, REGON: 380804480 (dalej, jako Organizator).
 3. Z Organizatorem Konkursu w sprawach związanych z Konkursem lub niniejszym Regulaminem kontaktować można się poprzez pocztę e-mail: kontakt@dzieciaki-cudaki.pl.

§ 2 Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs odbywać się będzie w terminie od 24.03.2022 r. od godz. 11:00 do 25.03.2022 r. do godz. 23:59.

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie

 1. W konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie osoba fizyczna spełniająca następujące warunki:
 2. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. posiada aktywne, publiczne oraz rzeczywiste konto na portalu Instagram.

§ 4 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W celu uczestniczenia w Konkursie osoba, spełniająca wymagania określone w § 3 powyżej ma obowiązek:
 2. zapoznać się z niniejszym Regulaminem,
 3. przez cały okres trwania konkursu obserwować profil na portalu Instagram @dzieciaki_cudaki oraz @sunew_med,
 4. udzielić odpowiedzi na pytanie, które opublikowane zostanie w poście konkursowym przez Organizatora dnia 24.03.2022 r. na profilu @dzieciaki_cudaki.
 5. Warunek określony w ust. 1 lit. 3) powyżej spełniony zostanie wyłącznie w przypadku udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym. Odpowiedzi udzielone jakimikolwiek innymi kanałami, w tym pod innymi postami Organizatora nie będą brane pod uwagę i nie powodują wzięcia udziału w konkursie.

§ 5 Przebieg Konkursu

 1. W czasie trwania Konkursu uczestnicy spełniający warunki określone w § 2 i 3 powyżej udzielać będą odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzach do posta konkursowego.
 2. Ponadto, wykluczeniu z Konkursu podlega Uczestnik, który w toku konkursu naruszy prawa osób trzecich, w szczególności poprzez umieszczenie komentarza obraźliwego oraz Uczestnik, którego komentarz zawierać będzie zwroty obelżywe, dyskryminujące lub naruszające prawo w inny sposób.
 3. Z Konkursu automatycznie wykluczeni są członkowie rodziny Organizatora oraz pracownicy i stali współpracownicy Organizatora.
 4. Każdy Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z udziału w konkursie poprzez przesłanie Organizatorowi oświadczenia w formie wiadomości e-mail, na wskazany w § 1 adres e-mail Organizatora, wskazując w treści adresu e-mail nazwę swojego konta na portalu Instagram.

§ 6 Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody

 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:
 2. 5 zestawów kosmetyków marki SunewMed+,
 3. Organizator może, wedle własnego uznania dokonać wyboru laureatów – wówczas wyboru laureata dokonuje komisja konkursowa, o której mowa w ust. 4;
 4. Nagrody przyznawane są pięciu Uczestnikom, którzy spełnili wymogi formalne regulaminu oraz komentarz Uczestnika zawiera odpowiedź na pytanie konkursowe.

Zwycięzcy zostaną wybrani przez komisję konkursową składającą się z Organizatora oraz Moniki Hoffmann-Piszora.

 • Przed ogłoszeniem wyników, Organizator kontaktuje się z wybranymi zgodnie z ust. 3 i 4 laureatami za pośrednictwem wiadomości prywatnych na portalu Instagram z informacją o wygranej w Konkursie. W terminie 3 dni od dnia wysłania wiadomości laureat powinien przekazać Organizatorowi:
 • dane teleadresowe niezbędne do wysłania nagrody, tj. imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny,
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wysłania nagrody, zgodnie z § 7 Regulaminu,
 • W przypadku nieudzielenia odpowiedzi przez laureata zgodnie z ust. 5 powyżej, laureata uznaje się za Uczestnika wykluczonego z udziału w Konkursie. W takiej sytuacji komisja konkursowa wybiera innego laureata.
 • Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator. Organizator podejmie jednokrotną próbę wysyłki nagrody. W przypadku braku odbioru nagrody, Organizator nie podejmuje ponownej próby wysyłki nagrody.
 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu @dzieciaki_cudaki do dnia 28.03.2022r. godz. 23:59.

§ 7 Uprawnienia Organizatora

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik w każdym czasie wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z komentarzy stanowiących odpowiedzi na pytania konkursowe, w tym w celach marketingowych oraz promocyjnych. Z tytułu takiego korzystania z komentarzy stanowiących odpowiedzi na pytania konkursowe Uczestnikom nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia nagrody spowodowaną podaniem przez laureata nieprawidłowych danych,
 2. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.
 3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. 

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny oraz adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 9 Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs SunewMed na adres e-mail lub adres korespondencyjny Organizatora wskazany w § 1 Regulaminu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika, nazwę konta Uczestnika na portalu Instagram oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.03.2022 r. i obowiązuje do momentu ostatecznego zakończenia Konkursu.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. W czasie trwania Konkursu Regulamin opublikowany będzie na stronie internetowej Organizatora: www.dzieciaki-cudaki.pl/konkurs-sunewmed
 4. Zmiana niniejszego Regulaminu jest możliwa wyłącznie w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawnych i wymaga powiadomienia Uczestników o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w ust. 3 zd. 1 powyżej.